Przejdź do treści strony

Skaluj czcionkę:

a a a

Model współpracy - projekt systemowy

WIĘCEJ O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU: 

„ Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"

PARTNERZY PROJEKTU:

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej

Jest komórką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie pełni rolę lidera Partnerstwa. Zajmuje się koordynacją całości projektu.

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest organizacją specjalizującą się w prowadzeniu badań, przygotowywaniu analiz, przeprowadzaniu seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Instytut prowadzi również bogatą działalność wydawniczą publikując książki, biuletyny (Analizy i Opinie) i czasopisma (kwartalnik „Trzeci Sektor”) poświęcone m.in. problematyce organizacji pozarządowych i ich relacji z sektorem publicznym.
Instytut jest odpowiedzialny za realizację części projektu polegającej na badaniu i diagnostyce. Główny przedmiot badań to jakość międzysektorowej współpracy oraz analiza form współtworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego i NGOs polityk publicznych. Podstawowym celem części badawczo-diagnostycznej jest zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. relacji współpracy między NGOs i administracją publiczną (w szczególności jst) oraz stworzenie narzędzi badawczych pozwalających na monitorowanie jakości współpracy międzysektorowej – Indeksu Jakości Współpracy.

Collegium Civitas

Collegium Civitas (CC) jest zarejestrowane w rejestrze uczelni niepublicznych MEN pod numerem 127, ma uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych (dziedzina: socjologia), magistra i licencjata. Oferuje studia w ramach takich kierunków i specjalności jak: Socjologii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii, Antropologii Kulturowej, Dziennikarstwa, Filozofii oraz Administracji Publicznej. CC prowadzi nowatorskie studia podyplomowe, m.in. Roczne Podyplomowe Studium: Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi.
Collegium Civitas jako akademicki przedstawiciel partnerstwa w projekcie będzie współpracowało przede wszystkim w ramach zadań badawczych i eksperckich (analiza porównawcza form współpracy w wybranych krajach UE oraz badanie dobrych praktyk współpracy w Polsce) oraz zaangażuje się w przygotowanie modeli współpracy i poradnika. Collegium będzie również  organizatorem „Okrągłych Stołów” – spotkań dla Pełnomocników i przedstawicieli NGOs w formie warsztatów/dyskusji nt. wypracowanego modelu i doradztwa w zakresie budowania współpracy. Ponadto, CC wraz ze swoimi partnerami (FWW i KMSI) zajmie się upowszechnianiem działań i rezultatów projektu poprzez zadania edukacyjne i promocję/edukację on-line.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich (ZMP) jest największą ogólnopolską organizacją samorządową, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację. Do Związku należy 311 miast, co stanowi ponad 75% miejskiej ludności kraju. Obok działalności legislacyjnej Związek wspomaga jednostki samorządu w doskonaleniu zarządzania. W tym celu prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (www.sas.zmp.poznan.pl). Ponadto ZMP promuje lepszą współpracę władz samorządowych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim, m.in. analizując w formie ankiet realizację planów współpracy jst-NGOs.
 Związek podjął się ramach projektu organizacji prac Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD). Planuje się zorganizowanie czterech takich Grup – oddzielnie dla gmin miejskich, wiejskich, powiatów ziemskich i województw samorządowych. W każdej grupie znajdą się przedstawiciele czterech jednostek. Grupy będą pracować metodą „benchlearningu”, zaadaptowaną do polskich warunków przez ZMP. Metoda polega na porównywaniu, między ośrodkami uczestniczącymi w GWD, wartości wskaźników ilościowych, opisujących kluczowe aspekty współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Zidentyfikowane podobieństwa i różnice omawiane są następnie pod kątem metod i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w różnych jednostkach. W efekcie, uczestnicy GWD będą w stanie analizować standardy postępowania w danym obszarze oraz wyodrębnić potencjalne przykłady dobrej praktyki. Innym ważnym zadaniem będzie stworzenie i rozbudowa bazy danych nt. dobrych praktyk współpracy, oraz organizacja konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2010”.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) jest pierwszym w Polsce porozumieniem organizacji działających na rzecz wsi, istniejącym od 2002r., początkowo jako struktura nieformalna, a od 2005r. ma formę prawną związku stowarzyszeń. FAOW skupia wszystkie najważniejsze organizacje ogólnopolskie zajmujące się wsią (takie jak Fundacja Wspomagania Wsi, FAPA, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Federacja Inicjatyw Oświatowych), jak również organizacje o charakterze lokalnym i regionalnym.
 Forum w ramach projektu będzie współuczestniczyć w realizacji badań, zajmie się również organizacją warsztatów dla przedstawicieli społeczności lokalnych oraz ngo, mających na celu włączenie społeczności lokalnych i organizacji (szczególnie działających na obszarach wiejskich) w proces wypracowywania i testowania modelu współpracy i założeń do poradnika, zgodnie z uzgodnioną w gronie partnerów metodologią, z uwzględnieniem różnego typu uczestników, obszarów i poziomów samorządów. Będzie również współuczestniczyło w organizacji konferencji regionalnych.

 • CZAS REALIZACJI PROJEKTU 

  Od października 2009 r. do lutego 2012 r.
  Jest to systemowy projekt partnerski współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Działanie 5.4.1 PO KL - „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora"

  PO CO POWSTAŁ PROJEKT?

  Projekt powstał aby zwiększyć zakres i poprawić jakość mechanizmów współpracy administracji publicznej (AP, w szczególności samorządowej (JST) i organizacji pozarządowych (NGOs), co będzie  mierzone INDEKSEM JAKOŚCI WSPÓŁPRACY, wypracowanym w ramach projektu.

  Projekt ma przyczynić się do zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz  upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy NGOs i JST.

  Z JAKICH DZIAŁAŃ SKŁADA SIĘ PROJEKT?

  Projekt składa się z trzech części:

  • Diagnoza współpracy czyli część badawcza projektu

  Część badawczą projektu realizują: Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
  Wypracowane tu raporty cząstkowe z badań i ekspertyzy oraz narzędzie Indeks Jakości Współpracy będą wykorzystane w pracach nad opracowaniem modelu współpracy i przygotowaniem poradnika.

  • Opracowanie modelu współpracy międzysektorowej

  W procesie wypracowywania modelu udział wezmą:

  - Komitet Ekspertów  (KE) w składzie:
  Piotr Kontkiewicz
  Dr hab. Wojciech Łukowski
  Zbigniew Wejcman
  Jerzy Boczoń
  Dr Grzegorz Makowski
  Dr Magdalena Dudkiewicz
  Dr Andrzej Zybała
  Dr Agnieszka Paczyńska
  Anna Potok
  Urszula Budzich - Szukała
  Andrzej Porawski
  Dr Stanisław Szwabski

  - Grupy Robocze - organ pomocniczy dla KE

  - Grupy Wymiany Doświadczeń - cykl spotkań warsztatowych dla pracowników urzędów samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych

  - Warsztaty konsultacyjne w środowiskach wiejskich

  •  Kampania informacyjno-edukacyjna

  W ramach działań upowszechniających planuje się m.in.:

  • Organizację Konferencji Regionalnych
  • Aktualizację strony www.pokl541.pozytek.gov.pl
  • Publikację ekspertyz powstałych w projekcie
  • Przeprowadzenie cyklu spotkań pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie tzw. Forów pełnomocników
  • Spotkania tzw. Okrągłe stoły dla pełnomocników i przedstawicieli NGOs
  • Forum on-line z ekspertami z Komitetu Ekspertów
  • Organizację konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii
   „ współpraca JST i NGOs"
  • Stworzenie Bazy Dobrych Praktyk
  • Szkolenia dla trenerów
  • Stworzenie Gry strategicznej nt. współpracy JST i NGOs
  • Wydanie poradnika multimedialnego

  CO MA POWSTAĆ W RAMACH PROJEKTU?

  • EKSPERTYZY

  Ekspertyza nr 1 - ocena jakości współpracy JST i NGOs wraz z wnioskami i rekomendacjami;

  Ekspertyza nr 2
  - analiza form współtworzenia przez JST i NGOs polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji NGO's przy opracowywaniu strategicznych dokumentów w zakresie ochrony środowiska i polityki społecznej;

  Ekspertyza nr 3 - analiza porównawcza 4 modeli współpracy JST - NGO: współdziałania/kontynentalnego, zlecania zadań/liberalnego, socjalnodemokratycznego z dominującą rolą sektora publicznego/instytucjonalnego i śródziemnomorskiego - koprodukcji usług państw Europy Południowej, uwzględniającą możliwe do zastosowania w Polsce rozwiązania;

  Ekspertyza nr 4
  - identyfikacja i prezentacja tzw. dobrych praktyk z zakresu współpracy JST i NGOs.

  • MODEL WSPÓŁPRACY

   Wypracowaniem modelu współpracy administracji publicznej (w szczególności administracji samorządowej) z organizacjami pozarządowymi zajmie się tzw. KOMITET EKSPERTÓW.

  Powstały model współpracy uwzględni różne aspekty współpracy (finansowe i pozafinansowe) pomiędzy AP a NGOs. Model będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawierać będzie odniesienia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Model będzie usystematyzowanym opisem głównych typów relacji w ramach współpracy AP i NGO's (z uwzględnieniem prawnych i praktycznych uwarunkowań) oraz modelowym (docelowym i minimalnym) opisem narzędzi i metod stosowanych do wypełniania ich treścią wraz z przykładami z różnych miejsc w Polsce.

  • INDEKS jakości współpracy (IJW)

  Będzie to narzędzie badawcze pozwalające na monitorowanie jakości współpracy międzysektorowej.

  W ramach projektu w części badawczej przeprowadzi się pilotaż narzędzia IJW.

  Metodologia IJW będzie mogła być wykorzystana po zakończeniu projektu, do prowadzenia badań służących ogólnej diagnozie jakości współpracy międzysektorowej w kraju, jak też na poziomie lokalnym, do samodzielnego wykorzystania przez JST lub NGO.

  • PORADNIK współpracy międzysektorowej

  Na podstawie wypracowanego modelu przygotowany zostanie modułowy poradnik współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, dystrybuowany wśród wszystkich JST i wybranych NGOs.

  KTÓRE DZIAŁANIA REALIZUJE SIEĆ SPLOT?

  Sieć SPLOT w projekcie odpowiedzialna jest za:

  • Koordynację logistyczna i merytoryczną pracy Komitetu Ekspertów
  • Obsługę prac Grup Roboczych
  • Stworzenie poradnika współpracy AP i NGOs
  • Organizację konferencji regionalnych
  • Przeprowadzenie cyklu spotkań pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie tzw. Forów pełnomocników
  • Organizacją „szkoły" dla trenerów zajmujących się szkoleniem z zakresu współpracy międzysektorowej
  • Stworzenie gry strategicznej nt. współpracy JST i NGOs
  • Upowszechnianie informacji o projekcie oraz rezultatów i produktów projektu poprzez portal ngo.pl

  SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

  Marta Jasiurska - Koordynatorka projektu
  marta.jasiurska@siecsplot.pl

  Marlena Mąkosz - Asystentka koordynatorki projektu
  magda.wtulich@siecsplot.pl

  Izabela Jarocka - specjalistka ds. finansowych
  iza.jarocka@siecsplot.pl

  Biuro projektu:
  uL. Niecała 6/ 42
  00-098 Warszawa
  Tel./fax: 22 827 52 11

  CZŁONKINIE RADY PARTNERÓW Z RAMIENIA SIECI SPLOT

  Marta Jasiurska

  Marlena Mąkosz

  SPONSOR

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego

  « Powrót