Przejdź do treści strony

Skaluj czcionkę:

a a a

Mój Samorząd

WIĘCEJ O PROJEKCIE

TYTUŁ PROJEKTU

„Mój samorząd"

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest: wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym;

Cele szczegółowe projektu to:
- rozwój i promocja mechanizmów konsultacji społecznych , opartych o ideę demokracji uczestniczącej, pozwalających na włączenie obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym
- wzrost znaczenia i wzmocnienie o przydatności konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym, jako narzędzia diagnozowania potrzeb obywateli oraz zmniejszenia potencjalnych napięć społecznych przy podejmowaniu istotnych decyzji dla rozwoju lokalnego
- zwiększenie zainteresowania i angażowania się obywateli w życie publiczne, dzięki uczestnictwu w konsultacjach i procesach decyzyjnych

KTO JEST ODBIORCĄ PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem badawczym, w związku z tym nie została określona grupa docelowa.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Projekt będzie się składał z trzech ściśle powiązanych ze sobą modułów.

Celem modułu 1 jest diagnoza rzeczywistego stanu partycypacji obywatelskiej w 32 miastach Polski (badania diagnostyczne CATI i IDI).

Celem modułu 2 jest zainspirowanie obywateli do zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych (kampania „Mój samorząd" i Spotkania regionalne - debaty).

Moduł 3 to z kolei upowszechnienie wyników projektu (poradnik, konferencja, ekspertyzy i rekomendacje).

Planowane działania:

Moduł 1. Badania

  • Badania Diagnostyczne - CATI

W każdym z 32 miast zostanie przeprowadzonych po 500 wywiadów za pomocą metody CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) z pełnoletnimi mieszkańcami.

Diagnoza będzie miała na celu określenie:
- poziomu zaangażowania obywateli w sprawy publiczne
- przynależność do dobrowolnych organizacji i stowarzyszeń
- poziom zaufania do instytucji publicznych

  • Badanie Diagnostyczne - IDI

W każdym z 32 miast zostanie przeprowadzonych po 10 IDI (indywidualnych wywiadów pogłębionych).

Planujemy przeprowadzić wywiady z:
- przedstawicielami władz lokalnych
- przedstawicielami opozycji w Radach Miast
- liderami organizacji pozarządowych

Rezultatem badań będą raporty cząstkowe diagnozujące poziom zaangażowania obywatelskiego w każdym z miast, z perspektywy mieszkańców oraz liderów społecznych. Z 32 raportów cząstkowych powstanie raport końcowy.

Moduł 2. Kampania społeczna - zainspirowanie obywateli do uczestnictwa Wer władzach lokalnych.

  • Kampania „Mój Samorząd"

Upowszechnianie wyników diagnozy poprzez współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi - opublikowanie wyników w mediach lokalnych i regionalnych oraz na ich stronach internetowych

  • Spotkania regionalne - debaty

W każdym z 32  miast przy przeprowadzone zostaną otwarte spotkania w formie „Kawiarenek Obywatelskich". Na spotkania zaproszeni zostaną lokalni samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, media oraz mieszkańcy z danej miejscowości. Debatę poprowadzi profesjonalny dziennikarz

Moduł 3. Upowszechnienie analiz i wyników badań oraz opracowanie ekspertyz

  • Poradnik „ Dobre praktyki konsultacji społecznych"

Dla samorządów i organizacji pozarządowych na temat włączania obywateli w proces decyzyjny. W poradniku przedstawione zostaną najlepsze krajowe i zagraniczne przykłady mechanizmów konsultacji społecznych. Poradnik rozesłany zostanie do wszystkich samorządów na szczeblu powiatowym, ngo mających charakter wspierający i federalizacyjny. Będzie także dystrybuowany podczas konferencji.

  • Konferencja ogólnopolska

Będzie podsumowaniem projektu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zbiorcze wyniki badań, zebrane dobre praktyki a także rekomendacje dotyczące możliwych do przeprowadzenia zmian w obszarze barier prawnych i instytucjonalnych, które zwiększą angażowanie obywateli w sprawy publiczne.

  • Ekspertyza „W kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny na poziomie lokalnym na podstawie badań z 32 polskich miastach"

Ekspertyza będzie stanowiła syntezę badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez PBS DGA i będzie napisana przez autorytet w zakresie nauk socjologicznych i politologicznych.

Diagnoza będzie zawierała nie tylko podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach p[projektu, ale także odniesieniem do dorobku badawczego w tym zakresiE

  • „ Rekomendacje prawno - instytucjonalne dla zwiększania zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym"

Ekspertyza wskazywać będzie  bariery prawne i instytucjonalne w obszarze zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne. Analizie poddane zostaną zapisy Ustawy o samorządzie lokalnym oraz innych ustaw regulujących kwestie konsultacji społecznych.

W ramach tego zadania planujemy przygotować rekomendacje zmian prawnych na poziomie krajowym lub możliwych aktów prawnych na poziomie lokalnym, które prowadziłyby do wzmocnienia mechanizmu konsultacji społecznych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Program będzie realizowany w okresie 01.09.2009 - 28.03.2011r.

PARTNERZY

Do współpracy zaprosiliśmy Pracownię Badań Społecznych - Instytut PBS DGA Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Junaków 2.

Link do strony www: http://www.pbssopot.com.pl/

KONTAKT

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Agnieszka Białek
agnieszka.bialek@siecsplot.pl

ul. Niecała 6/42
00-098 Warszawa
tel./ faks. 22 827 52 11, kom. 695 855 334

INFORMACJA O SPONSORZE

Projekt „Mój Samorząd" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności.

Więcej informacji:

« Powrót