PRAWORZĄDNOŚĆ – kluczem do obrony praw podstawowych

„Bez praworządności, która wymaga bezstronności i niezależności sądów, prawa człowieka i ograniczenia władzy politycznej w demokracji to jedynie obietnice bez pokrycia”.– materiały edukacyjne Democracy Reporting International oraz Meijers Committee Karta Praw Podstawowych – Wymiar sprawiedliwości Wartości Unii Europejskiej skodyfikowane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a więc poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, […]

Karta Praw Podstawowych i prawa obywatelskie w Unii Europejskiej

„Obywatelstwo Unii, podobnie jak obywatelstwo krajowe, określa relacje między obywatelem a Unią Europejską definiowane przez prawa, obowiązki oraz udział w życiu politycznym. Ma ono wypełnić lukę wynikającą z faktu, że wpływ działań UE na jej obywateli jest coraz większy, zaś korzystanie z praw (podstawowych), wywiązywanie się z obowiązków i udział w procesach demokratycznych pozostają niemal […]

SOLIDARNOŚĆ – celem i sposobem działania Unii Europejskiej

Unia Europejska jest projektem politycznym, którego istotnym celem jest wyrównywanie społecznych i ekonomicznych nierówności we wszystkich państwach członkowskich. Rozdział IV Karty Praw Podstawowych noszący tytuł „Solidarność” zbiera przysługujące obywatelom Unii Europejskiej prawa dotyczące warunków życia i pracy, w tym prawo do rokowań i działań zbiorowych (art. 28), prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z […]

RÓWNOŚĆ w Karcie Praw Podstawowych

Jak pokazuje w swojej książce „A Brief History of Equality” [Krótka Historia Równości] Thomas Piketty, od mniej więcej 1780 roku na całym świecie systematycznie poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o niwelowanie nierówności społecznych i ekonomicznych.[1] Pikkety, oczywiście… Chociaż takie twierdzenie może wydać się kontrowersyjne (szczególnie, że Piketty nie słynie z optymizmu w tym względzie), a […]

WOLNOŚCI w Karcie Praw Podstawowych budulcem przestrzeni obywatelskiej

Dla sektora organizacji pozarządowych szczególne znaczenie ma drugi rozdział Karty Praw Podstawowych. Rozdział ten definiuje i chroni najważniejszy dla przestrzeni obywatelskiej obszar wolności. Oczywiście, nie możemy zapominać o tym, że wolności wiążą się także z licznymi obowiązkami, a od ich dopełniania zależy jakość naszej demokracji, jednak bez ochrony wolności zgromadzania się i stowarzyszania (Artykuł 12), […]

Wartości fundamentem Unii Europejskiej

W Dniu Europy, ustanowionym dla upamiętnienia Deklaracji Schumana (a więc aktu założycielskiego europejskiej wspólnoty), warto się zastanowić, na jakich fundamentach zbudowano Unię Europejską i czym są owe „wartości europejskie”? Czym są wartości Unii Europejskiej? Od czasu pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, osoby reprezentujące instytucje Unii Europejskiej, w tym przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, czy szefowa […]