Poznaj SPLOT

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Wspieramy sektor pozarządowy od 1994 r.

Organizacje członkowskie

O nas

Naszą misją jest współdziałanie

Misją Sieci SPLOT na drodze do urzeczywistnia tej wizji jest wspieranie tworzenia i działania różnych form samoorganizacji obywateli oraz kształtowanie przyjaznych im samorządów terytorialnych, państwa i przedsiębiorców.

Sieć SPLOT działa w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym kierując się zasadami pomocniczości, solidarności, partnerstwa, wspólnotowości oraz zaangażowania obywatelskiego i społecznego.

Lat doświadczenia
0
Organizacji członkowskich
0
Stałych pracowników
0 +
Łączny budżet w 2017 r.
0 mln+
Co robimy

Wzmacniamy trzeci sektor

Budowanie współpracy

Inicjujemy powstawanie i sieci współpracy regionalnych federacji organizacji pozarządowych (m.in. Federacja MAZOWIA, Federacja FOSA) oraz ciał dialog społecznego.

Zwiększanie wiedzy

Podnosimy profesjonalizm działalności organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, kursy, cykle edukacyjne, e-learning, konferencje, wizyty studyjne, doradztwo indywidualne i grupowe oraz coaching i tutoring.

Świadomość społeczna

Zwiększamy świadomość społeczną na temat form i metod podejmowania aktywności społecznej, samorządności, wolontariatu i współpracy międzysektorowej.

Współpraca z samorządem

Tworzymy przyjazne otoczenie do współpracy lokalnej pomiędzy sektorem a samorządem terytorialnym, poprzez wspieranie merytoryczne oraz współpracę z urzędnikami odpowiedzialnymi za kontakty z trzecim sektorem.

Dotacje

Wspieramy lokalnie działające organizacje pozarządowe dzięki projektom regrantingowym.

Model współpracy

Opracowaliśmy Model Współpracy (w projekcie MPiPS, ISP, Collegium Civitas, FAOW, ZMP), wskazujący administracji samorządowej i ich partnerom ze środowiska pozarządowego mechanizmy i narzędzia warte wdrożenie w ich społecznościach.

Splot to ludzie

Poznaj sukcesy organizacji SPLOT-u

Najkrócej można nas opisać jako SPLOT ludzi, organizacji, pomysłów i działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Należy podkreślić, że organizacje społeczne, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego oraz administracja rządowa w sposób ciągły, konsekwentnie od ponad 20 lat korzystają z dorobku wypracowanego przez SPLOT, a przede wszystkim jej organizacje członkowskie. To ono bowiem stały za:

Pierwszy bank żywności

Zapoczątkował on długoletni proces ochrony produktów żywnościowych przez nieuzasadnionym marnotrawieniem

System Centrów Aktywności Lokalnej

Zainicjowany również przez organizację członkowską Sieci SPLOT (BORIS), z którego obecnie powstają domy sąsiedzkie, miejsca aktywności lokalnej oraz centra społecznościowe,

ngo.pl

Zbudowanie portalu służacego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego „ngo.pl” przez Klon/jawor.

SPLOT Wartości

Otrzymaj wsparcie

Skip to content