Projekt: SPLOT Standardy

Projekt dotyczy jakości funkcjonowania organizacji wspierających III sektor oraz organizacji federacyjnych. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie standardu jakościowego działań organizacji wsparcia III sektora w Polsce poprzez aktualizację standardów stosowanych przez ośrodki sieci SPLOT ich wdrożenie w organizacjach tego typu oraz organizacjach federacyjnych, wsparcie merytoryczne kadr ośrodków wsparcia III sektora oraz upowszechnienie stosowania standardów wśród szerokiego grona podmiotów pełniących podobną funkcję w Polsce.

W projekcie zaplanowane są następujące działania:

Debata o potrzebie standaryzacji w ośrodkach wsparcia III sektora, w tym ogólnopolska debata o potrzebie stosowania standardów w III sektorze.

Aktualizacja standardów działania ośrodków wsparcia III sektora. Zadanie obejmuje pracę zespołu ekspertów od standaryzacji nad aktualizacją, organizację zdalnych spotkań zespołu, wypracowanie standardów wraz z narzędziami wdrożeniowymi oraz przeprowadzenie konsultacji i redakcję dokumentu.

Podniesienie jakości pracy i certyfikacja 10 ośrodków wsparcia III sektora. Planowane są dwudniowe szkolenia, spotkania ewaluacyjne oraz certyfikacja 10 ośrodków wspierających III sektor.

Upowszechnienie standardów i działania rzecznicze na rzecz wzrostu znaczenia i profesjonalizacji zadań wsparcia III sektora

Projekt „Standardy organizacji wsparcia III sektora oraz organizacji federacyjnych” realizowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Finansowanie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Standardy rozwojowe organizacji wspierających

Skip to content