Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony. 

Ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej stały się podstawą działań w wielu projektach złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 348 wniosków złożonych w pierwszym etapie pierwszego naboru, ich łączna wartość wynosi 2 279 894 euro. Do drugiego etapu zakwalifikowano 110. Przed grantobiorcami kolejne dni wytężonej pracy nad ostateczną wersją złożonych wniosków.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły składać wnioski wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zgłoszonych wniosków dotyczyła np. edukacji o prawach obywatelskich wynikających z Karty Praw Podstawowych, przeciwdziałania dyskryminacji, działań rzeczniczych wokół ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, edukacji dzieci, młodzieży i seniorów, integracji uchodźców z Ukrainy, ochrony środowiska oraz edukacji obywatelskiej na terenach małych miejscowości i wsi.

Wśród przewidzianych działań są m. in. spotkania informacyjne, kampanie profrekwencyjne wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024, debaty, warsztaty edukacyjne, akademie dla lokalnych liderów i liderek oraz działania artystyczne wokół idei wartości europejskich.

Poniżej można zobaczyć, jaką liczbę wniosków złożono w poszczególnych województwach.

Każdy wniosek był oceniany niezależnie przez dwóch ekspertów, którzy podpisywali klauzulę bezstronności.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych (bez uwzględnienia kryteriów promujących) wynosiła 50 punktów.

Priorytetowo były traktowane małe, oddolne i wiejskie organizacje obywatelskie w tym:

 • organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców,
 • organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców,
 • organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców.

Kryterium oceniane na podstawie danych GUS na etapie wniosków wstępnych.

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną od obydwu ekspertów i przyznana przez nich średnia punktów stanowi min. 50% maksymalnej ilości punktów przechodziły do oceny strategicznej.

Ocena strategiczna polegała na weryfikacji następujących elementów:

 • identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV,
 • zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wzmocnienie równomiernego rozłożenia CSO.

Do drugiego etapu wybrano 110.

Nabór wniosków pełnych będzie trwał od 1 września do 20 października.

W tym okresie grantobiorca będzie korzystał ze wsparcia w postaci:

 • wsparcia mentora w przygotowaniu wniosku pełnego,
 • doradztwa indywidualnego,
 • szkoleń, seminariów m.in. z zakresu fundraisingu, metod strażniczych i rzeczniczych, komunikacji w tym poprzez media społecznościowe, prowadzenia badań,
 • szkoleń tematycznych w zakresie prawa i polityki UE oraz praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne, przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny wniosku. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres mailowy: helpdesk@owop.org.pl.

Szczegółowe zasady i proces składania odwołań zostały przedstawione w regulaminie konkursu.

Jeszcze pod koniec tego roku będzie ogłoszony drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „SPLOT wartości”.

Śledź najnowsze informacje na: https://siecsplot.pl/splot-wartosci/

Projekt „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” jest finansowany przez program Unii Europejskiej “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Aktualności

Skip to content