Poznajcie wyniki drugiego naboru wniosków w konkursie grantowym SPLOT Wartości

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich ochrona i upowszechnienie są podstawowym celem projektów złożonych w funduszu grantowym, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 395 wniosków złożonych w pierwszym etapie drugiego naboru, ich łączna wartość wynosi 2,62 mln euro. Do drugiego etapu zakwalifikowano 107 projektów o wartości 716,5 tys. euro. Grantobiorców czeka teraz kolejny etap intensywnej pracy nad złożonymi projektami.

Pełna lista rankingowa projektów dostępna jest w załącznikuotwiera się w nowej karcie.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły składać wnioski wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka projektów dotyczy głównie partycypacji obywatelskiej, sieciowania i dialogu, wspierania praw kobiet, edukacji dzieci i młodzieży, działań ekologicznych i medialnych, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Liczba wszystkich złożonych wniosków wyniosła 395 – o wartości 2,62 mln euro. Do oceny merytorycznej przeszło 337.

Poniżej można zobaczyć, jaką liczbę wniosków złożono w poszczególnych województwach.

dolnośląskie25
kujawsko-pomorskie25
lubelskie24
lubuskie13
łódzkie22
małopolskie23
mazowieckie60
opolskie10
podkarpackie10
podlaskie24
pomorskie37
śląskie34
świętokrzyskie12
warmińsko-mazurskie17
wielkopolskie35
zachodniopomorskie24
Łącznie395

Zasady oceny wniosków

Każdy wniosek był oceniany niezależnie przez dwóch ekspertów, którzy podpisywali klauzulę bezstronności.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych (bez uwzględnienia kryteriów promujących) wynosiła 50 punktów.

Priorytetowo były traktowane małe, oddolne i wiejskie organizacje obywatelskie w tym:

– organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców,

– organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców,

– organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców.

Kryterium oceniane na podstawie danych GUS na etapie wniosków wstępnych.

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną od obydwu ekspertów i przyznana przez nich średnia punktów stanowi min. 50% maksymalnej ilości punktów przechodziły do oceny strategicznej.

Ocena strategiczna polegała na weryfikacji następujących elementów:

 • identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV,
 • zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wzmocnienie równomiernego rozłożenia CSO.

Granty mogą być przyznane m.in. na następujące działania:

 • podnoszenie świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym np.: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: SPLOT Wartościotwiera się w nowej karcie oraz w dziale „Fundusze”.

Jak będzie wyglądał drugi etap?

Do drugiego etapu wybrano 110 projektów

W tym okresie grantobiorca będzie korzystał ze wsparcia w postaci:

 • wsparcia mentora w przygotowaniu wniosku pełnego,
 • doradztwa indywidualnego,
 • szkoleń, seminariów m.in. z zakresu fundraisingu, metod strażniczych i rzeczniczych, komunikacji w tym poprzez media społecznościowe, prowadzenia badań,
 • szkoleń tematycznych w zakresie prawa i polityki UE oraz praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne, przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny wniosku. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres mailowy: helpdesk@owop.org.pl.

Szczegółowe zasady i proces składania odwołań zostały przedstawione w regulaminie konkursuotwiera się w nowej karcie.

Organizacje, które przeszły przez pierwszy etap konkursu mają czas na przygotowanie wniosków pełnych do 30 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie ostatecznej listy zwycięzców nastąpi 4 czerwca. 

Śledź najnowsze informacje na: https://siecsplot.pl/splot-wartosci/otwiera się w nowej karcie

Projekt „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” jest finansowany przez program Unii Europejskiej “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Zapoznaj się z listą rankingową konkursu grantowego “SPLOT wartości” – nabór nr 2 – wnioski wstępne

Zapoznaj się z listą rankingową konkursu grantowego “SPLOT wartości” – nabór nr 2 – wnioski wstępne – odwołania

Aktualności

Skip to content