Pytania i odpowiedzi – webinar z 20 czerwca 2023 r.

Formalne, techniczne 

Jaki jest kurs euro przyjęty? Jaki mamy przyjąć kurs euro przy planowaniu budżetu? Biorąc pod uwagę obecne wahania kursów walut, jak budować budżet w lipcu, gdy projekt zaczyna się we wrześniu i ceny mogą się zmienić? Kurs waluty na jaki dzień jest liczony? (4.07)

Kurs euro to kurs z dnia wypłaty grantu. Wg tego kursu bank przeliczy dotację i ten kurs będzie obowiązujący przy rozliczeniu grantu.

Polecamy stosowanie średniego kursu z ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem trendu.

Czy grant to kwota zryczałtowana?

Grant nie jest kwotą zryczałtowaną. Grant rozliczany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. W budżecie projektu należy opisać poszczególne koszty zadania, w tym do 20% kosztów administracyjnych i do 20% na rozwój instytucjonalny. Wypłacane jest 95% środków, a pozostałe 5% po pozytywnym zatwierdzeniu sprawozdania.

Czy projekt może się zacząć w styczniu 2024 i trwać do końca czerwca 2024?

Taki okres jest możliwy. Zgodnie z harmonogramem projekt może zacząć się pomiędzy 18 listopada 2023 a 1 kwietnia 2024. Należy jednak pamiętać, że projekt musi trwać minimum 6 miesięcy, a więc powinien zacząć się 1 stycznia 2024 i trwać do 30 czerwca 2024.

Utworzyłem dwa wnioski robocze, czy można usunąć jeden z nich? Nie widzę takiej opcji.

Nie ma opcji usunięcia wniosku, można jedynie nie złożyć rozpoczętego wniosku roboczego, a więc złożyć jeden wniosek. W kwestiach technicznych dotyczących generatora prosimy kontaktować się z ośrodkiem regionalnym (helpdesk) – kontakty mailowe znajdują się na stronie projektu: https://siecsplot.pl/splot-wartosci/. 

Jeśli dostaniemy grant, to czy możemy brać udział w kolejnych edycjach konkursu?

W ramach projektu SPLOT Wartości można realizować wyłącznie 1 grant. Bez ograniczeń dostępne są działania edukacyjne.

Czy będzie wymagane konto walutowe?

Konto walutowe nie jest wymagane. Grant będzie wypłacany w euro i może być przelany na wyodrębnione konto walutowe lub złotówkowe. W tym drugim przypadku bank grantobiorcy przewalutuje kwotę transzy według obowiązującego kursu.  

Czy jest możliwość zwrotu nadwyżki, gdyby zaplanować “bezpieczny” budżet? Jak rozliczenie się ma do kursu waluty – jeśli np. zostanie kwota wynikająca z różnicy kursu?

Tak, niewykorzystaną kwotę grantu należy zwrócić po zakończeniu realizacji.

Jakie będzie podejście do nowych organizacji, które jeszcze nie podjęły większych działań, nie realizowały projektów i nie mają doświadczenie, które można wskazać we wniosku?

Czy jest obligo czasu od którego dana organizacja działa ? (4.07)

W jaki sposób będzie rozpatrywane i punktowane doświadczenie danego podmiotu? (4.07)

Projekt SPLOT WARTOŚCI kierowany jest do wszystkich organizacji, niezależnie od daty rejestracji. Priorytetowo traktowane są organizacje z małych miejscowości. Oprócz doświadczenia organizacji, które jest jednym z kryteriów w ocenie wniosku wstępnego, ważne jest doświadczenie osób realizujących projekt – co warto opisać we wniosku. 

Czy są jakieś limity, ograniczenia dot. wydatków inwestycyjnych/majątkowych? Mam na myśli np. przygotowanie narzędzia internetowego, którego wartość przekracza 10 000 zł. Czy taki koszt może być kwalifikowalny?

Nie ma takich ograniczeń. Ważne jest, aby działanie wpisywało się w cele Programu CERV.

Jeżeli siedziba organizacji jest w mieście, ale grupą docelową są mieszkańcy okolicznych gmin, czy będą przyznane dodatkowe punkty?

Nie będą przyznane dodatkowe punkty. Punkty przyznawane są zgodnie z adresem siedziby organizacji.

Jeżeli oddział, bez osobowości prawnej (który ma siedzibę w małej miejscowości) składa wniosek, a sama org. ma siedzibę w dużym mieście – to jaka jest punktacja wg oddziału czy centrali?

Punkty przyznawane są zgodnie z adresem siedziby organizacji posiadającej osobowość prawną.

Ile wniosków w danym województwie będzie dofinansowanych? Jak jest podzielony budżet całego konkursu?

W zależności od wartości grantów w jednym województwie w ramach obu naborów będzie mogło być dofinansowanych około 7 projektów.

Pomysły na działania

Czy projekt polegający na szkoleniu kobiet – liderek uchodźczyń z Ukrainy w celu umożliwienia im działanie na rzecz społeczności uchodźców na Dolnym Śląsku oraz sieciowanie organizacji pozarządowych, które tworzą spełnia warunki grantu?

Tak, projekt kierowany do uchodźców i migrantów, w tym kobiet, mieści się w celach CERV, warto odnieść działania bezpośrednio do zapisów Karty praw podstawowych np. Artykuł 21 Niedyskryminacja lub Artykuł 23 Równość kobiet i mężczyzn.
Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. 

Czy projekt aktywizacji i podnoszenia kompetencji młodzieży z gminy wiejsko-miejskiej poprzez zgłaszanie na wolontariuszy na wydarzenia kulturalne może uzyskać wsparcie w konkursie? Projekt by dotyczył diet dla młodzieży wykluczonej ekonomicznie.

Tak, projekt kierowany do młodzieży z obszarów wiejskich wykluczonej ekonomicznie lub zagrożonej wykluczeniem warto odnieść bezpośrednio do Artykułu 21 Kart praw podstawowych Niedyskryminacja.
Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. W wypadku wolontariatu należy pamiętać o nieodpłatnej zasadzie takiego działania. 

art. 34 ..zabezpieczenie społeczne ..czy pomoc w oddłużaniu/ wniosku o upadłość konsumencką dla osób wykluczonych mieści się w misji programu grantowego?

Wszelkie działania, w tym edukacyjne, które mają na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym uregulowanie ich sytuacji prawnej oraz konsumenckiej są zgodne z zapisami Karty Praw Podstawowych  (Ochrona konsumentów), a więc wpisują się w cele Programu CERV.

Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. 

Czy projekt, w ramach którego ma powstać platforma wirtualna, zrzeszająca podmioty ekonomii społecznej i zacieśniający współpracę między nimi mieści się w celach konkursu grantowego?

Każdy projekt, który odnosi się do Karty Praw Podstawowych jest zgodny z celami programu CERV. Tutaj należy odnieść się do Artykuł 12 Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się.

Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. 

Dostęp do aktywności fizycznej poprzez zajęcia jogi w zakładzie karnym, dla kobiet. Są badania, które pokazują, nierówność w traktowaniu kobiet i mężczyzn będących w izolacji penitencjarnej. Czy taki projekt ma szansę?

Projekty kierowane do skazanych i więźniów, w szczególności kobiet należy odnieść do artykułu Artykułu 21 Kart praw podstawowych Niedyskryminacja.
Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. 

Czy antologia opowiadań konkursowych np. “wolność, równość, inkluzywność” mieści się w obszarze promocji wartości KPP UE? Wyjaśniam: konkursy literackie, w których nagrodą jest tylko publikacja, zbierają około 2-5 chętnych, z czego może 10% coś napisze, z czego 10% będzie się nadawało do publikacji. Tak czy inaczej kilka tys. ludzi będzie studiować KPP, żeby znaleźć tam jakiś pomysł na tekst.

Każde działanie edukacyjne – w tym konkurs literacki – promujące prawa i wolności Unii Europejskiej jest zgodne z Celami Programu CERV. 

Prosimy jednak pamiętać, że ocena dotyczy całości wniosku, w tym uzasadnienia potrzeb, celu projektu czy kosztów. 

Aktualności

Skip to content