Pytania i odpowiedzi – webinar z 6 czerwca 2023 r.

O jakie zatwierdzenie sprawozdania chodzi?

Chodzi o sprawozdanie z realizacji grantu. 

Rozliczenie grantu zakłada łącznie:

1. złożenie w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu sprawozdań wraz z zestawieniem poniesionych wydatków, wyciągiem z rachunku bankowego.,

2. złożenie w terminie wskazanym przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania kopii (skanów) wylosowanych dokumentów finansowych min. 20%, ujętych w zestawieniu (próba dokumentów losowana przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania);

3. złożenie przez Grantobiorcę Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;

4. złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (jeśli dotyczy);

5. zatwierdzenie przez Operatora sprawozdań.

Czy projekt może być skierowany do grupy “osób z doświadczeniem migracyjnym i azylowym” w Polsce z krajów Partnerstwa Wschodniego?

Tak, uczestnikami projektów grantowych będą osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z realizacji grantów przez grantobiorców – organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym pracownicy, członkowie i wolontariusze organizacji oraz uczestnicy projektów, którymi mogą być np. osoby z doświadczeniem migracyjnym i azylowym w Polsce.

Gdzie znajdziemy cele CERV?

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje o programie CERV można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl

Czy cały projekt musi dotyczyć praw w Karcie Praw Podstawowych, czy może dotyczyć także innych aktów prawa UE albo praw konstytucyjnych?

Co do zasady grant powinien w całości dotyczyć zawartych praw w Karcie Praw Podstawowych.

Celem realizacji grantów jest wzmocnienie potencjału na rzecz propagowania i ochrony wartości UE i praw podstawowych, małych i oddalonych organizacji społeczeństwa obywatelskiego (organizacji które działają na rzecz ochrony i promowania praw i wartości UE, których działalność przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty Praw Podstawowych). 

Projekt powinien się wpisywać w przynajmniej jednej z poniższych celów, tj.:

  •  Podnoszenie świadomości na temat praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
  • Wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności.
  • Przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Czy w ramach funduszu można zorganizować trening z zakresu m.in. komunikacji bez przemocy,  dla przedstawicieli lokalnych instytucji, ngo jako wzmocnienie dla lokalnych działaczy do wspierania rozpoznania lokalnych potrzeb i dialogu?

Tak. Trening będzie formą działania. Ważne jest, aby zakres tematyczny treningu był zgodny z celami CERV, np.: Podnoszenie świadomości na temat praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Warto też zwrócić uwagę, aby trening był elementem szerszego procesu wspierania dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE, szczególnie właśnie w środowisku lokalnym.

Jaka musi być skala (zasięg) działania? Czy może to być jedna szkoła, miejscowość, gmina powiat?

Skala/ zasięg działania powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy, w której zostanie wykazana potrzeba i skala wsparcia odbiorców.

Warto pamiętać, że kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

Ocenie strategicznej wstępnych wniosków grantowych będzie podlegało to, czy zapewniono równomierne rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju, tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych.

Zasięg działania może być na poziomie lokalnym (gmina, powiat), regionalnym (województwo) i ogólnopolskim.

Czy zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych na temat przyjaźni, miłości, tolerancji też mogą być organizowane?

Tak. Tego typu zajęcia są dopuszczalną formą działania. Ważne jest, aby ich zakres tematyczny był zgodny z celami CERV, np.: wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności.

Czy np. kwalifikowane jest wdrażanie aplikacji na telefon dot. zgłaszania przemocy rówieśniczej w szkole – tj. profilaktyka przemocy?

Wdrożenie aplikacji może służyć jako narzędzie do działania, którego celem będzie realizacja przynajmniej jednego założonego celu CERV. Z projektu musi jasno wynikać, że realizuje on np. cel “Wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności”. W odniesieniu do wybranego celu CERV należy sformułowac cele projektu, aby było jasne, że profilaktyka przemocy rówieśniczej jest powiązana z wartościami Unii Europejskiej. 

Czy projekt badawczy pod kątem legislacji dla osób z niepełnosprawnościami też w wchodzi w grę?

Tak. Jednym z działań, które może być finansowane w programie są badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE. Projekt badawczy dotyczący legislacji dla osób z niepełnosprawnościami mieści się w celach CERV oraz konkursu grantowego.

Aktualności

Skip to content