Zdobywcy grantów wzmocnią Europę SPLOTowymi wartościami

Podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej oraz ich promocja, upowszechnienie i edukacja w zakresie lepszego ich rozumienia stały się podstawowym założeniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. W drugim etapie złożono 105 wniosków na kwotę ok. 700 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do 5 na województwo) przyznano 51 grantów, których suma dotacji wynosi 344 716 euro.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły składać wnioski wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z założeniami CERV priorytetowo były traktowane projekty organizacji z mniejszych miejscowości.

Wśród projektów znalazły się poświęcone działaniom, takim jak: działania edukacyjne o zapisach Karty Praw Podstawowych UE, warsztaty i debaty młodzieżowe, zajęcia o prawach konsumenckich i ochronie środowiska, projekty rzecznicze dotyczące osób z niepełnosprawnościami, seniorów, praw kobiet oraz migrantów z Ukrainy, a także aktywizacji obywatelskiej w małych miejscowościach i wsiach.

Pełna lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej.

Zasady oceny wniosków

Każdy wniosek był oceniany niezależnie przez dwóch ekspertów, którzy podpisywali klauzulę bezstronności.

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną od obydwu ekspertów i przyznana przez nich średnia punktów stanowi min. 50% maksymalnej ilości punktów przechodziły do oceny strategicznej.

Ocena strategiczna polegała na weryfikacji następujących elementów:

  • identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV
  • zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wzmocnienie równomiernego rozłożenia CSO.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne,

Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny wniosku. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres mailowy: helpdesk@owop.org.pl.

Szczegółowe zasady i proces składania odwołań zostały przedstawione w regulaminie konkursu.

Jeszcze pod koniec tego roku będzie ogłoszony drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „SPLOT wartości” oraz w portalu ngo.pl

Aktualności

Skip to content