Pytania i odpowiedzi – webinar 4 lipca 2023 r.

Czy jak będą jakieś braki lub błędy formalne podczas składania wniosku, to czy można je potem poprawić i ile będzie na to czasu?

Na etapie składania wniosku zachęcamy do kontaktu z ośrodkami regionalnymi w celu sprawdzenia poprawności formalnej. Ocena formalna następuje po złożeniu wniosku. Potencjalni grantobiorcy mogą być wezwani do złożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie do 5 dni roboczych w przypadku wątpliwości weryfikacji kryteriów formalnych. 

Punkt 8. Wniosku wstępnego, czy tam muszą być podane dwie osoby, bo z naszego regulaminu wynikałoby, że mamy tam jedną taką osobę? Czy to, że jest jedna osoba wpłynie na ocenę wniosku?

Należy podać liczbę osób zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub innym rejestrze. Nie jest to oceniane.

Czy NGO może złożyć kilka wniosków na różne projekty?

Organizacja może realizować 1 grant w ramach całego projektu “SPLOT wartości”.

Czy w ramach jednego wniosku można przeznaczyć zarówno 20% na koszty administracyjne, jak i 20% na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym, czy to jest albo jedno, albo drugie?

Tak, we wniosku można wpisać zarówno 20% na koszty administracyjne, jak i 20% na koszty rozwoju instytucjonalnego.

Zastanawia mnie zawarcie “wysokiego poziomu ochrony środowiska” w wartości takiej jak “Solidarność”.

Tak, artykuł 37 KPP: “Ochrona środowiska” znajduje się w rozdziale “Solidarność i  brzmi:

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Co to znaczy “rozwój instytucjonalny”?

W ramach grantu jest możliwe ponoszenie wydatków na działania związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wysokości 20% wartości grantu. Działania związane z rozwojem instytucjonalnym mogą dotyczyć:

 • zakupu wyposażenia na potrzeby organizacji; 
 • zakupu/organizacji szkoleń dla pracowników, członków, wolontariuszy CSO;
 • zakupu usług, promocyjnych, internetowych;
 • działań związanych z rozwojem organizacji np. budowaniem strategii;
 • inne działania i usługi bezpośrednio związane z rozwojem organizacji.

Czy kosztem instytucjonalnym jest drukarka wykorzystywana w warsztatach. 

W ramach grantu jest możliwe ponoszenie wydatków na działania związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wysokości 20% wartości grantu. Działania związane z rozwojem instytucjonalnym mogą dotyczyć:

 • zakupu wyposażenia na potrzeby organizacji; 
 • zakupu/organizacji szkoleń dla pracowników, członków, wolontariuszy CSO;
 • zakupu usług, promocyjnych, internetowych;
 • działań związanych z rozwojem organizacji np. budowaniem strategii;
 • inne działania i usługi bezpośrednio związane z rozwojem organizacji.

Czy jest dostępny wykaz kosztów kwalifikowanych?

Wydatki w ramach grantu są uznane za kwalifikowane, jeśli:

 • zostały wyliczone w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;
 • zostały poniesione zgodnie z umową o powierzenie grantu, w tym budżetem grantu, oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

Czy można przyjąć, że będą następne części konkursu grantowego SPLOT-u? Tzn. czy można przygotować projekt składający się z kilku etapów? Chodzi mi o możliwość zbudowania dłuższej strategii = projekt składający się z etapów.

Może być realizowany 1 grant przez 1 organizację, a zatem etap strategii musi stanowić spójną całość i zakończyć się w ramach projektu.

Obszar tematyczny do wyboru w generatorze: czy tylko jeden można wybrać?

Tak, można wybrać 1 wiodący obszar tematyczny. Nie wpływa to na ocenę projektu.

Czy preferowana jest jakaś forma zatrudnienia w ramach tego projektu, np. UoP?

Nie jest preferowana żadna forma zatrudnienia. Powinna być ona zgodna z formą zadań osoby zatrudnionej.

Co to znaczy “przelew grantu na wyodrębnione konto bankowe”? Wystarczy po prostu konto bankowe stowarzyszenia czy dodatkowe subkonto?

Należy założyć dodatkowe subkonto / konto pomocnicze w związku z grantem. Numer wyodrębnionego konta grantobiorca podaje na etapie przygotowania i podpisywania umowy.

Co jeżeli konto w generatorze jest stworzone na organizację?

Konto w generatorze może być założone zarówno na mail osoby fizycznej, jak i organizacji.

 Czy związek pracodawców również może być grantobiorcą?

Zgodnie z regulaminem organizacje pracodawców są podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków w konkursie.

Czy chodzi o sprawozdanie organizacji czy o sprawozdanie projektu?

Sprawozdanie z realizacji grantu jest dokumentem potwierdzającym rozliczenie.

Czy stowarzyszenie zwykłe może wziąć udział w konkursie? Czy stowarzyszenia zwykłe oraz grupy nieformalne też mogą brać udział?

Stowarzyszenie zwykłe może brać udział w konkursie, grupy nieformalne – nie.

Jaka jest przewidywana ilość podmiotów, które przejdą do wniosków pełnych? Jaka jest planowana liczba dotacji w ramach wniosków pełnych?

Do etapu wniosków pełnych zostanie zakwalifikowanych ok. 80 wniosków wstępnych w skali ogólnopolskiej w zależności od wnioskowanej kwoty grantu. Planowana liczba dotacji w ramach wniosków pełnych to ok. 50 w skali kraju.

Jak wygląda rozliczenie projektu – jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć, w jakim terminie, co będzie sprawdzane, tj. czy trzeba przesłać faktury, czy też rozliczenie jest na podstawie wykonanego działania?

Rozliczenie grantu zakłada łącznie:

 1. złożenie w terminach określonych w umowie o powierzenie grantu sprawozdań wraz z zestawieniem poniesionych wydatków, wyciągiem z rachunku bankowego;
 2. złożenie w terminie wskazanym przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania kopii (skanów) wylosowanych dokumentów finansowych min. 20%,  ujętych w zestawieniu (próba dokumentów losowana przez pracownika Operatora odpowiedzialnego za weryfikację sprawozdania);
 3. złożenie przez grantobiorcę oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu;
 4. złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (jeśli dotyczy);
 5. zatwierdzenie przez Operatora sprawozdań. 

Operator weryfikuje i rozlicza sprawozdania w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia sprawozdania. Wybór próby: liczba losowo wybranych dokumentów z liczby dokumentów księgowych wskazanych w zestawieniu (20% dokumentów, min. 2 dokumenty).

Czy koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków. (Przykładowo, okres kwalifikowalności wydatków 18.11.2023-17.12.2024, umowa podpisana 01.12.2023)

W grancie kwalifikowalne są wydatki ponoszone przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, ale w terminie po otrzymaniu informacji o przyznaniu grantu,  o ile będą dotyczyć okresu realizacji grantu i będą się znajdowały w katalogu wydatków określonych w budżecie grantu.

Czy PES / spółka z o.o. non profit może wziąć udział w konkursie?

Tak, zgodnie z regulaminem podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są m.in.:

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W jakim terminie należy zwrócić niewykorzystaną dotację?

W przypadku konieczności zwrotu przez grantobiorcę całości lub części grantu, dokonuje on zwrotu w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma wysyłamy e-mailem, a oryginał pocztą) na konto funduszu grantowego, z którego grantobiorca otrzymał środki. 

Aktualności

Skip to content