SPLOT-owe granty przyznane. Organizacje będą promować europejskie wartości

Znamy już ostateczne wyniki II naboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie z funduszu grantowego, będącego częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Organizacje, dzięki realizacji projektów pokażą, że podstawowe prawa i wartości Unii Europejskiej są ważne w każdym środowisku, a ich upowszechnienie przyczyni się do obrony dyskryminowanych grup. W drugim naborze złożono 99 wniosków na kwotę ok. 665 tys. euro. Organizacjom ze wszystkich województw (od 2 do 4 na województwo) przyznano 48 grantów, których suma dotacji wynosi 321 414 euro.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły składać wnioski wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z założeniami CERV priorytetowo były traktowane projekty organizacji z mniejszych miejscowości.

Nagrodzone projekty dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: upowszechnienie Karty Praw Podstawowych UE, monitoring mediów, edukacja obywatelska młodzieży, ekologia i ochrona zdrowia, projekty rzecznicze dotyczące seniorów, praw kobiet czy LGBT+, a także aktywizacji obywatelskiej w małych miejscowościach i wsiach.

Zasady oceny wniosków

Każdy wniosek był oceniany niezależnie przez dwóch ekspertów, którzy podpisywali klauzulę bezstronności.

Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną od obydwu ekspertów i przyznana przez nich średnia punktów stanowiła min. 50% maksymalnej ilości punktów przechodziły do oceny strategicznej.

Ocena strategiczna polegała na weryfikacji następujących elementów:

  • identyfikacja projektów w największym stopniu wpisujących się w cele Programu CERV
  • zapewnienie równomiernego rozłożenia wsparcia na obszarze całego kraju tak aby wesprzeć obszary o najniższym potencjale i/lub największych potrzebach (białe plamy, civic deserts) wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wzmocnienie równomiernego rozłożenia CSO.

Grantobiorcy, których wniosek uzyskał ocenę negatywną lub którzy mają zastrzeżenia proceduralne, przysługuje prawo do złożenia odwołania

Grantobiorca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny wniosku. Terminem doręczenia odwołania jest data wpływu. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej na następujący adres mailowy: helpdesk@owop.org.pl.

Szczegółowe zasady i proces składania odwołań zostały przedstawione w regulaminie konkursuotwiera się w nowej karcie.

Zapoznaj się z listą rankingową konkursu grantowego “SPLOT wartości” – nabór nr 2 – wnioski pełneotwiera się w nowej karcie

otwiera się w nowej karcie


Projekt „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” jest finansowany przez program Unii Europejskiej “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV).

Dofinansowane przez Unię Europejską. Sieć SPLOT wartości. Logo SPLOT wartości.

Źródło: Sieć SPLOT

Aktualności

Skip to content