OWOP – obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą: ul. Bukowskiego
1 lok. 40, 15-066 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Bukowskiego 1 lok.
40  , 15-066 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem:
biuro@owop.org.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować pod adresem: iodo@rt-net.pl.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dane osobowe przetwarzane są w celu:

·         umożliwienia udziału w działaniach realizowanych w ramach
projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, w tym działaniach
doradczych i mentoringowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą
przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu;

·         sprawozdania i rozliczenia projektu „Wzmacniamy Europę
SPLOTowymi wartościami”– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą
przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu.

·         dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia projektu.

  Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Administor będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa
podmiotom do tego uprawnionym, w tym Europejskiej Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji i Kultury będącej organem finansującym (oświadczenie o
ochronie prywatności znajduje się pod adresem
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice)
, a także innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w tym do Google oraz dostawców usług
teleinformatycznych.

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w
działaniach projektowych.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Aktualności

Skip to content