Wahasz się, czy złożyć wniosek w konkursie grantowym „SPLOT wartości”? Przeczytaj i rozwiej swoje wątpliwości!

Trwa drugi nabór inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu Sieci SPLOT „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Termin składania wniosków wstępnych upływa 31 stycznia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące udziału w konkursie, które pojawiły się podczas webinarów “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”. Mamy nadzieję, że pozwolą wam przygotować jak najlepsze wnioski.


Zobacz, jakie działania mogą realizować organizacje pozarządowe w ramach grantu, jak przygotować budżet, jakie trzeba spełnić wymogi formalne i techniczne. Jeśli któreś z waszych pytań nie znajdzie tu odpowiedzi, to zapraszamy do kontaktu z “helpdeskami” w poszczególnych województwach. Kontakty dostępne są na stronie: https://siecsplot.pl/splot-wartosci/otwiera się w nowej karcie.

Formalne/ techniczne

1. Czy jedno stowarzyszenie może złożyć większą liczbę projektów?

Nie, można złożyć jeden wniosek. We wniosku wstępnym, w sekcji Oświadczenia, Wnioskodawca oświadcza, że składa tylko 1 wniosek.

2. Kto ocenia wstępne wnioski?

Wnioski wstępne oceniane są przez Komisję konkursową – zespół ekspertów (stanowiących personel projektu oraz ekspertów zewnętrznych) powołanych przez Operatora, których zadaniem jest merytoryczna ocena wniosków oraz wybór Grantobiorców. 

3. Jesteśmy w trakcie zmiany adresu siedziby (miesiąc temu został złożony wniosek do KRS). Czy możemy już podać nowy adres siedziby?

Można podać nowy adres siedziby, jeśli wniosek w KRS jest już złożony. 

4. Czy nie lepiej zamiast siedziby uwzględnić w ocenie miejsce realizacji projektu?

 Zgodnie z Regulaminem, priorytetowo traktowane będą małe, oddolne i wiejskie organizacje obywatelskie, w tym: 

 • 10 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców 
 • 5 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców 
 • 3 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców

Kryterium oceniane na podstawie danych GUS na etapie wniosków wstępnych.

 Miejsce realizacji projektu nie jest uwzględnianie w kryterium premiującym, a jedynie adres siedziby organizacji. 

5. Czy jest zasadne, aby organizacja z miasta o wielkości 400 tys. mieszkańców składała wniosek?

Organizacje z obszaru całego kraju mogą składać wnioski. Priorytetowo traktowane są te z mniejszych miejscowości, jednak w pierwszym naborze są realizowane projekty także z dużych miast, takich jak Wrocław, Warszawa czy Zielona Góra.

6. Czy NGO z dużego miasta, który nie otrzyma dodatkowych punktów promujących za siedzibę poza dużym ośrodkiem miejskim, ma w ogóle szanse otrzymać dotację?

Organizacje z obszaru całego kraju mogą składać wnioski. Priorytetowo traktowane są te z mniejszych miejscowości, jednak w pierwszym naborze są realizowane projekty także z dużych miast, takich jak Wrocław, Warszawa czy Zielona Góra.

7. Ile organizacji ostatecznie otrzyma granty?

W całym projekcie SPLOT WARTOŚCI będzie realizowanych około 100 grantów (w zależności od wartości grantów). W ramach naboru I wyłoniono 51, w ramach naboru II planujemy dofinansować podobną liczbę projektów.

8. Jak wygląda sprawozdanie z projektu i efektów jego realizacji?

Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie https://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2023/11/Zalacznik-nr-8-Wzor-sprawozdania-z-realizacji-grantu.pdfotwiera się w nowej karcie

9. Ile maksymalnie punktów może otrzymać projekt?

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych wniosków wstępnych (bez uwzględnienia kryteriów promujących) to 50 punktów.

Dodatkowo: 

 • 10 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców, 
 • 5 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców, 
 • 3 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców. 

 Łączna liczba punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku pełnego wynosi maksymalnie 40 punktów. 

Finalna punktacja wniosku obejmuje pełną koncepcję projektu, czyli łącznie ocenę wniosku wstępnego i pełnego.

10. Gdzie można zobaczyć projekty, które są realizowane z pierwszej edycji konkursowej?

 Karty identyfikacyjne projektów realizowanych w ramach naboru 1 są dostępne na stronie https://siecsplot.pl/karty-identyfikacyjne-projektow/otwiera się w nowej karcie

11. Od kiedy do kiedy trwa nabór?

Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków wstępnych trwa od 30 listopada 2023 do 31 stycznia 2024

Pozostałe terminy obejmuje harmonogram naboru dostępny na stronie https://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2023/11/Harmonogram-II-naboru-1.pdfotwiera się w nowej karcie

12. Gdzie można otrzymać kontakt do animatorów regionalnych?

Kontakt do animatorów można otrzymać poprzez kontakt z helpdeskami dostępnymi na stronie https://siecsplot.pl/splot-wartosci/otwiera się w nowej karcie.

13. Kiedy musimy zrealizować projekt?

W ramach naboru II projekt musi rozpocząć się w okresie od 5 czerwca 2024 do 1 września 2024. Czas realizacji to od 6 do 12 miesięcy, więc najpóźniej projekt może się kończyć 31 sierpnia 2025.

14. Czy jest możliwość, by jedna osoba napisała 2 wnioski dla różnych organizacji?

Tak, ale w generatorze muszą być dwa oddzielne konta dla 2 organizacji, a więc także dwa adresy mailowe.

15. Czy konieczny jest podpis kwalifikowany? Czy wystarczy profil zaufany? 

Wniosek wstępny i wniosek pełny jest składany wyłącznie w generatorze i nie wymaga podpisu. Podpis kwalifikowany jest możliwy na etapie podpisywania umowy. Profil zaufany nie jest honorowany. 

16. Ile wniosków zostało złożonych w poprzednim naborze i ile dostało dofinansowanie?

W naborze 1 złożono 348 wniosków ze wszystkich 16 województw na łączną kwotę 2 279 894 euro. Do dofinansowania wybrano 51 projektów.

17. Ile trzeba mieć punktów, by uzyskać akceptację wniosku wstępnego?

Do etapu wniosków pełnych przechodzą najlepsze wnioski wstępne. Wysokość punktów, które kwalifikują do kolejnego etapu jest zależna od jakości projektów. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów merytorycznych wniosków wstępnych (bez uwzględnienia kryteriów promujących) to 50 punktów. 

Dodatkowo: 

 • 10 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 10 000 mieszkańców,
 • 5 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 25 000 mieszkańców, 
 • 3 pkt – organizacje posiadające siedzibę w miejscowości do 50 000 mieszkańców.

Pieniądze/ budżet

18. Czy w rozwój instytucjonalny wpisuje się zakup środków trwałych?

W ramach grantu jest możliwe poniesienie wydatków na działania związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wysokości 20% wartości grantu. 

 Działania związane z rozwojem instytucjonalnym mogą dotyczyć: 

 • zakupu wyposażenia na potrzeby organizacji,
 • zakupu/organizacji szkoleń dla pracowników, członków, wolontariuszy CSO, 
 • zakupu usług, promocyjnych, internetowych, 
 • działań związanych z rozwojem organizacji np. budowaniem strategii, 
 • inne działania i usługi bezpośrednio związane z rozwojem organizacji.

Przy wartości 6800 euro to koszt maksymalnie 1360 euro, co daje w przybliżeniu (4,3278 – kurs euro z dnia 09.01.24) 5 885,80 zł. Środek trwały zgodnie z aktualną definicją to element majątku przekraczający 10 000 złotych oraz jego przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. 

W ramach grantu możliwy jest zakup wyposażenia. Oczywiście wyposażenie może być wpisane do rejestru środków trwałych w organizacji, jeśli jest taka praktyka.

19. Jaki  należy przyjąć średni kurs euro?

Kurs euro to kurs z dnia wypłaty grantu. Wg tego kursu bank przeliczy dotację i ten kurs będzie obowiązujący przy rozliczeniu grantu.

Do przygotowania budżetu polecamy stosowanie średniego kursu z ostatnich trzech miesięcy z uwzględnieniem trendu.

20. Czy są wytyczne odnośnie wynagrodzenia ekspertów, którzy wezmą udział w konferencji czy poprowadzą warsztaty?

Nie ma specjalnych wytycznych. Stawki wynagrodzenia ekspertów powinny być stawkami rynkowymi.

21.  Jaki jest budżet na wszystkie projekty, w jakim cyklu są organizowane nabory?

 Zgodnie z regulaminem naboru – w ramach naboru II alokacja to 340 908 euro.

22. Czy można otrzymać wsparcie finansowe na konto walutowe (w euro)?

Tak, jest taka możliwość.

23. Rozumiem, że są możliwe procentowego przesunięcia i będą odnosiły się do kwot euro?

Tak, przesunięcia będą liczone od kwot euro.

Pomysły na działania

24. Czy projekt polegający równocześnie na wzmacnianiu postaw obywatelskich oraz green skils młodych osób wpisuje się w cele konkursu? Rozumiemy to w ten sposób, że postawy ekologiczne są realizacją wartości europejskich.

Tak, taki projekt wpisuje się w cele konkursu, choć warto skonsultować go w regionalnym helpdesku.

25. Czy można zrealizować projekt badawczy, którego rezultatem będzie raport i rekomendacje, czy muszą iść za tym jakieś działania w przestrzeni publicznej?

Można realizować projekt, którego rezultatem będzie dokument, bez udziału odbiorców/uczestników bezpośrednich. Oczywiście taki dokument należy opublikować/upowszechnić, tak aby był dostępny wszystkim zainteresowanym.

26. Jesteśmy grupą zajmującą się poszukiwaniem osób zaginionych i planujemy przygotować kampanię medialną dotyczącą profilaktyki zaginięć wśród seniorów – czy taki temat wpisuje się w wartość godności i poprawy jakości życia seniorów? Nasza grupa poszukiwawczo-ratownicza działa w ramach stowarzyszenia KRS. Realizujemy szereg projektów, również międzynarodowych?

Tak, bezpieczeństwo seniorów jest tematem możliwym do realizacji. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

27. Czy można zrobić konferencję dla osób zajmujących się osobami starszymi i dla osób starszych o ich prawach?

Tak, prawa osób starszych w tym prawo do poszanowania godności to temat możliwy do realizacji w konkursie grantowym. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

28. Czy badania dot. potrzeb kulturalnych i zdrowotnych seniorów z naszej gminy wpisują się w cele programu?

Tak, potrzeby lokalne różnych grup mogą być badane, warto jednak odnieść te potrzeby do praw podstawowych.Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

29. Czy edukacja medialna mieści się w wartościach UE?

Edukacja medialna powinna odnosić się do praw i wartości UE.Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

30. Czy tematyka mobbingu wpisuje się w cele CERV?

Tak, tematyka mobbingu w odniesieniu do KPP wpisuje się w cele konkursu. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

31. Czy przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, żeby wiedzieli jak zadbać o dzieci z ADHD wpisują się w założenia grantu?

Tak, warsztaty dla nauczycieli o prawach dziecka wpisuje się cele CERV.Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku.

32. Czy są działania wykluczające w realizacji projektu np. wycieczki itp.? Pisząc o działaniach wykluczających w realizacji projektu prosiłabym o wymienienie ich. Czy są jakieś formy realizacji, których nie należy stosować?

Nie ma tego typu działań, wiele form edukacyjnych jest możliwych pod warunkiem, że realizują cele Programu CERV. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

33. Czy pomoc prawna w postaci przygotowania skargi do Trybunału w Strasburgu konkretnym osobom pokrzywdzonym działaniami sądów ze względu na przewlekłość postępowania może być działaniem wspieranym?

Nie, pomoc prawna konkretnym osobom nie wpisuje się cele Programu CERV i możliwe do realizacji działania.

Zgodnie z regulaminem:

W ramach grantów mogą być finansowane następujące działania Grantobiorców: 

 • działania służące podnoszeniu świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, komunikacja i informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach i inne adekwatne wobec celu działania;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynacja i strategiczną współpracę między CSO a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji społeczeństwa obywatelskiego CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania, mentoring i coaching dla podmiotów oraz inne działania służące wzmacnianiu zdolności organizacji do podejmowania skutecznych działań, wzmacniania pozycji organizacji w środowisku.

 34. Rozumiem, że promowanie języka mniejszości np. kurs języka kaszubskiego wpisuje się w projekt? Jeszcze pytanie o film odnoszący się do mniejszości lub emigrantów też można zrealizować w tym projekcie?

Promowanie praw mniejszości w tym film wpisuje się działania i cele CERV, zastrzeżenia może budzić kurs języka kaszubskiego, który sam w sobie nie promuje wartości z KPP. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

35. Czy obecnie są realizowane projekty edukacyjne dotyczące prawa do poszanowania środowiska przyrodniczego?

Projekty edukacyjne dot. poszanowania środowiska przyrodniczego mogą być realizowane w ramach programu CERV. Karty identyfikacyjne projektów realizowanych w ramach naboru 1 są dostępne na stronie https://siecsplot.pl/karty-identyfikacyjne-projektow/otwiera się w nowej karcie

36. Czy promocja  prawa do twórczego i aktywnego życia dla osób nieuleczalnie chorych w połączeniu z prawem do życia i  godności?

Tak, promocja  prawa do twórczego i aktywnego życia dla osób nieuleczalnie chorych w połączeniu z prawem do życia i godności wpisuje się w cele programu CERV. Warto skonsultować pomysł w regionalnym helpdesku. 

37. Czy w ramach rozwoju instytucjonalnego może być finansowane szkolenie/kurs dla dwóch członków organizacji (potem prowadziliby warsztaty dla uczestników)?”

Tak, działania szkoleniowe i podwyższanie kwalifikacji w ramach rozwoju instytucjonalnego jest możliwe dla różnej liczby członków stowarzyszenia, w zależności od potrzeb.

Zobacz nagranie z webinarium “SPLOT wartości. Fundusz grantowy II edycja”

Aktualności

Skip to content