Działania 2019

Kampania „Organizacje społeczne. To działa!”

Sieć SPLOT jest partnerem kampanii „Organizacje społeczne. To działa!”, która  powstała, aby budować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, zwiększać wiedzę na ich temat i pokazywać, jak biorą sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całego społeczeństwa. Zależy nam, żeby fundacje i stowarzyszenia poczuły, że są częścią kampanii. Wierzymy, że dzięki
wspólnym działaniom możemy pokazywać, jak ważną rolę w naszym
społeczeństwie odgrywają organizacje społeczne.

Celem kampanii jest podkreślenie wagi i zróżnicowania trzeciego sektora.
W ramach kampanii publikowane są w mediach społecznościowych autorskie
materiały wizualne dotyczące wybranej kategorii działań organizacji np.:
edukacji, sportu kultury, lokalności, ekologii, czy praw człowieka.
Bohaterami i bohaterkami krótkich wideo i fotoreportaży są zarówno osoby
działające na rzecz organizacji społecznych jak i ludzie, do których
adresowane są ich działania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kampanii oraz na fb .

XII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 września Sieć SPLOT wraz z partnerami – Związek Miast Polskich i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – zorganizowała doroczne spotkanie pracowników JST zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Tym razem spotkanie odbyło się w Dąbrowie Górniczej.  Program Forum był bardzo atrakcyjny, zaplanowano bowiem ciekawe wystąpienia zaproszonych gości (m.in. J.J. Wygnański, dyr. NIW Wojciech Kaczmarczyk), debatę prezydencką (z udziałem m.in. prezydenta Wroclawia Jacka Sutryka i zastępcy prezydenta Słupska Marty Makuch) oraz warsztaty tematyczne. Osią spotkania były dwa tematy: nowe Rozporządzenia do UDPPiW, a także Deklaracja Gdańska, otwierająca nowy rozdział w sferze współpracy JST i III sektora. 

Jedna z sesji dyskusyjnych na XII Ogólnopolskim Forum Pełnomocników Współpracy JST z organizacjami pozarządowymi poświęcona była praktyce wdrażania nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań  dotacyjnych. Przedstawiciele samorządów dzielili się dotychczasowymi doświadczeniami pracy w oparciu o nowe dokumenty. Punktem odniesienia w dyskusji  były Rekomendacje dot. wprowadzania nowych zasad wypracowane przez Sieć SPLOT we współpracy z Związkiem Miast Polskich i OFOP.  Pierwsza odsłona Rekomendacji miała miejsce już rok wcześniej na XI Forum, od tego czasu są one systematycznie uzupełniane o nowe wnioski płynące z praktyki wdrażania. I tym razem samorządowcy zgłosili  swoje uwagi, dyskutowano  m. in. o praktyce rozliczania przez rezultaty oraz rozumieniu  wybranych zapisów umowy, które mogą być różnie interpretowane. Uczestnicy spotkania odnieśli się  również do przedstawionych na sesji plenarnych przed Dyrektora NIW planowanych zmian nowych wzorów. Apelowano m. in o pozostawienie decyzji o oczekiwanym poziomie osiągnięcia rezultatów w gestii samorządów (gdyż w dużej mierze zależy to od specyfiki realizowanego zadania). W odniesieniu do pomysłu wejścia w życie zmian już na jesieni, uznano, że jeżeli zmiany mają charakter techniczny i zapewnić mają większą spójność między  wzorem oferty, umowy i sprawozdania, to powinny być wprowadzone jak najszybciej. Natomiast jeżeli wprowadzają one głębsze zmiany, to należy poddać je gruntownym konsultacjom i odroczyć termin ich wejścia w życie.

Do pobrania program XII OFP i zaproszenie.

 

Akademia Rzeczników Sieci SPLOT 2.0

Od połowy roku Sieć SPLOT realizuje roczny projekt „Akademia Rzeczników Sieci SPLOT 2.0”, którego celem jest, z jednej strony, pogłębienie kompetencji osób zajmujących się rzecznictwem w organizacjach wsparcia, z drugiej przeprowadzenie min. 8 działań rzeczniczych – w jednostkach samorządu terytorialnego, władz państwowych, czy wreszcie opinii publicznej. Dodatkowym produktem projektowym będą materiały dydaktyczne, cykl webinariów, ekspertyzy, a także bezpośrednie wzmocnienie rozwoju Sieci SPLOT w formie opracowania kilkuletniej strategii działań. 

W 2019 r. 8 ośrodków Sieci SPLOT podjęło się wdrożenia działania rzeczniczego opartego na Strategicznej Mapie Drogowej. Zaproponowane przez osoby rzeczników strategie rzecznicze (opracowane podczas Akademii pod okiem eksperta) polegają głównie na opracowywaniu ekspertyz z wybranych zagadnień, formułowaniu i przekazywaniu do kluczowych decydentów odbiorców pism interwencyjnych, a także promocji właściwych rozwiązań, głównie w sferze procedur obsługi środków publicznych. W mniejszym stopniu rzecznicy wykorzystali jako jedno z narzędzi rzeczniczych bezpośrednie spotkania z decydentami. 

Ważnym elementem projektu jest cykl edukacyjny „Akademia Rzeczników Sieci SPLOT 2.0” dla grupy 12 przedstawicieli/lek spośród Ośrodków i Partnerów Sieci SPLOT z min. 8 województw. Cykl spotkań szkoleniowych zrealizowany w 2019r. polegał na przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia na temat prowadzenia skutecznego rzecznictwa oraz dwóch jednodniowych spotkań konsultacyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z teorią działań rzeczniczych, a w części warsztatowej skonfrontowali uzyskaną wiedzę z opisanymi w Strategicznej Mapie Drogowej (więcej: mapa3sektora.org) płaszczyznami priorytetowymi. Pozwoliło to uzyskać podstawę do określenia możliwych obszarów interwencji rzeczniczych oraz przygotować syntetyczny zarys strategii rzeczniczej przez każdą z organizacji.

Podczas spotkań konsultacyjnych rzecznicy omawiali przygotowania do interwencji, same działania rzecznicze (spotkania, pisma, ekspertyzy itp.), a także dzielili się refleksją nad skutecznością swoich strategii i potrzebą modyfikacji działań. Przedstawiciele grupy uczestniczyli też w seminarium eksperckim „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych” zorganizowanym przez OFOP 08 października 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego wicepremier Piotr Gliński oraz Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk, a wśród gości i moderatorów nie zabrakło też przedstawicielki Sieci SPLOT Ewy Chromniak, członkini Zarządu Sieci z krakowskiej Fundacji BIS. 

W 2019 r. przeprowadzono 4 webinaria. Zostały one zaplanowane wg treści zawartych w trzech modułach informacyjno-szkoleniowych: 1) Czym jest rzecznictwo NGO? 2) Wdrażanie SMD w drodze działań rzeczniczych oraz 3) Prowadzenie zorganizowanego rzecznictwa (sieci, koalicje, federacje). Webinaria zakresowo uzupełniały informacje zawarte w materiałach, a dotyczyły one wprowadzenia do teorii i praktyki rzecznictwa (Zbigniew Wejcman), podstawowych metod prowadzenia rzecznictwa (Katarzyna Batko-Tołuć), doświadczeń rzeczniczych NGO na poziomie JST (Agnieszka Olender) oraz roli sieci współpracy i zwiększenia efektywności rzeczniczej RDPP (Andrzej Rybus-Tołłoczko). 

W ramach projektu dla uczestników Akademii oraz osób zainteresowanych merytoryczną wiedzą przydatną w prowadzeniu działań rzeczniczych opracowano zaplanowanych na 2019 r. 5 pakietów informacyjno-szkoleniowych. Tematami opracowań były kwestie dotyczące zarówno wiedzy o praktyce rzecznictwa (K. Batko-Tołuć, J. Kuba), pomysłami na powiązanie rzecznictwa III sektora ze Strategiczną Mapą Drogową (A. Jachimowicz), jak też podejściem do kwestii szczegółowych, takich jak legislacja czy finanse (Ł. Waszak, P. Czawłytko). Opracowane materiały są wykorzystywane przez Ośrodki Sieci SPLOT w ich działaniach na rzecz organizacji pozarządowych. Na portalu ngo.pl ukazały się artykuły poświęcone wybranym kwestiom interwencji rzeczniczych (rola RDPP oraz zadania dla JST w związku z nowymi wzorami ofert i umów). Dodatkowo na potrzeby uczestników ARSS przygotowane zostały 2 ekspertyzy dotyczące praktyki i teorii działań rzeczniczych.

Dzięki projektowi Sieć SPLOT dysponuje materiałami informacyjnymi dotyczącymi tematu rzecznictwa w formie ulotki/plakatu, które informują potencjalnych zainteresowanych o założeniach działań rzeczniczych, idei Akademii Rzeczników oraz możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie.

P. Czawłytko_Interwencja w kwestii weryfikacji statusu płatnika

Ł. Waszak_ Jak przygotować ogłoszenie o konkursie na realizację zadania

Z. Wejcman_Rzecznictwo sektora obywatelskiego – wprowadzenie do idei

Z. Wejcman_Rzecznictwo sektora obywatelskiego – podstawowe metody i narzędzia

Całość koordynuje Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl), a finansowanie projektu umożliwił Fundusz inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 (https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2)

Szkolenia z zakresu prawa dla kadry ośrodków Sieci SPLOT

Przedstawiciele organizacji członkowskich Sieci uczestniczą w tym roku w 2 dwudniowych modułach szkoleniowych z szerokiego zakresu zagadnień prawnych, w tym m.in. prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego. Szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników/-czek naszych ośrodków, realizowane są w ramach projektu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, współfinansowanego ze środków UE. 

 

Kampania „Ustawa o pożytku. Porozmawiajmy o konkretach”

Sieć SPLOT od 2018 r. prowadzi kampanię „Ustawa o pożytku. Porozmawiajmy o konkretach”, w ramach której prezentuje swoje stanowiska odnośnie możliwych zmian w obowiązującej UDPPiW, mające na celu z jednej strony wskazanie możliwych usprawnień Ustawy (np. rozliczenie projektów przez ryczałt), z drugiej natomiast reflektowanie nowych Rozporządzeń do ustawy z października 2018 r.

Rekomendacje związane z Rozporządzeniami przygotowane zostały w toku 3 spotkań z przedstawicielami ok. 100 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dyskusje z samorządowcami odbyły się w Krakowie (XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników 2018r., ok. 65 osób) oraz w Warszawie (styczeń i czerwiec 2019, łącznie ok. 35 osób). Dokument ten stanowi konkretną podpowiedź dla JST, które myślą o zmianie obowiązujących procedur w swojej jednostce tak, aby nie tylko dostosować je do nowych Rozporządzeń, ale też zrobić to możliwie najlepiej i z korzyścią dla wszystkich. Partnerem w opracowaniu rekomendacji jest Związek Miast Polskich – skupiający reprezentantów wszystkich polskich miast – oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowym dokumentem wypracowanym przez SPLOT w ramach kampanii są uwagi do projektów Rozporządzeń i załączników (wzory ofert, umów i sprawozdań), dające bardzo praktyczne podpowiedzi, jak zwiększyć przejrzystość ww. dokumentów. Czasem wystarczy dodać jedno słowo w komentarzu lub wyjaśnić znaczenie danego słowa w kontekście treści dokumentu, aby stał się on bardziej zrozumiały i łatwiejszy do wypełnienia treścią projektu.

Wszystkie trzy materiały zamieszczamy licząc, że przydadzą się w Państwa działaniach. Zapraszamy też do lektury artykułu Łukasza Waszaka z Zarządu Sieci SPLOT prezentującego kluczowe naszym zdaniem kierunki zmian Ustawy(artykuł można przeczytać TUTAJ).

Zmiana Ustawy_2018

Rekomendacje_dotacje_nowe_rozporzadzenia_SPLOT_OFOP_ZMP

SPLOT_uwagi_Rozporzadzenia

 

Aktualności

Skip to content